تعرفه هانوع دامنه نوع عملیات مدت قیمت/ تومان
.ir ثبت / تمدید یک ساله 4000
.ir ثبت / تمدید پنج ساله 12000
.id.ir - .co.ir - .ac.ir - .org.ir
.net.ir - .sch.ir - .gov.ir
ثبت / تمدید یک ساله 3000
.id.ir - .co.ir - .ac.ir - .org.ir
.net.ir - .sch.ir - .gov.ir
ثبت / تمدید پنج ساله 9000
تمامی دامنه های ملی انتقال --------- 2000
تمامی دامنه های ملی ** بازگشایی قفل --------- 4000


** در زمان بازگشایی قفل دامنه هزینه ی تمدید یک ساله یا پنج ساله همان دامنه نیز به آن افزوده میشود.